Wees voorbereid op de winter

    

WintercheckDe winter is nu echt begonnen, het is dus weer tijd voor de wintercheck. Google geeft meer dan 1 miljoen resultaten voor het woord Wintercheck, alle bekende automerken adverteren ermee. Denkt u aan de wintercheck voor uw auto, dan denkt u vast ook aan winterbanden. Geen onverstandig idee met de winterse neerslag die ze voorspellen. En dan is er ook nog de winterschilder. Allemaal bedrijven die ervoor zorgen dat u goed de winter doorkomt.

Uw auto en uw schilderwerk winterklaar maken is vanzelfsprekend. Maar is uw woning of bedrijfspand winterklaar? En daarmee bedoel ik niet of de verwarming het doet en of u voldoende kaarsen heeft gekocht. Muizen vluchten zodra het koud wordt massaal naar binnen. In mijn vorige blog heb ik al uitgelegd wat u kunt doen om muizen buiten te houden. Rondom uw woonhuis kunt u vaak zelf de gaten, kieren en openingen vinden om dicht te maken. Maar wat als u een bedrijfspand beheert van duizenden vierkante meters?

Rentokil Wintercheck

Voor bedrijven heeft Rentokil de Wintercheck ontwikkeld. Tijdens de wintercheck controleren wij of uw bedrijf klaar is voor de winter, zodat ongedierte bij u geen kans krijgt. We kijken niet alleen of u de wering op orde heeft, we kijken ook naar hygiëne en stapeling.

De wintercheck houdt in dat de Rentokil adviseur uw pand inspecteert op mogelijke toegangswegen voor muizen, ratten en ander ongedierte. Onze medewerkers hebben tijdens hun opleiding geleerd hoe muizen naar binnen komen en weten daarom precies waarop ze moeten letten. Tijdens de inspectie noteert de Rentokil adviseur alle gebreken op het gebied van wering.

Zelfs als u de wering op orde heeft, kan de wintercheck erg nuttig zijn. Veel muizen zijn vorige week al naar binnen gevlucht. Om de naar binnen gevluchte muizen zo min mogelijk kans te geven op overleven, kijkt de Rentokil adviseur tijdens de wintercheck ook naar hygiëne en stapeling. Voedselresten op de grond zijn een feestmaal voor de muis. Afval wat zich ophoopt in hoeken, onder stellingen, kasten of apparatuur gebruiken muizen als nestmateriaal. Opgestapelde voorraden zijn ideale nestplaatsen, vooral als deze bijna tegen de muur staan en niet vaak gebruikt of verplaatst worden.

Zodra de adviseur uw pand heeft geïnspecteerd, krijgt u duidelijk advies over welke maatregelen u kunt nemen om te voorkomen dat ongedierte uw pand uitzoekt om te overwinteren. Rentokil kan u helpen bij het uitvoeren van deze maatregelen. En blijkt tijdens de inspectie dat u onverhoopt last heeft van ongedierte, dan heeft de Rentokil adviseur de geschikte oplossingen voor u om de plaag te bestrijden.

Wintercheck to safeguard against pestsBe prepared for the winter

The winter has really begun, which means it is time for the winter check. Google gives more than 1 million results for the word Wintercheck, all major car brands advertise it. Remember the winter check for your car, then you probably also think of winter tires. Not an unwise idea with the winter rains they predict. And then there is also the winter painter. All companies that keep you well through the winter.

Your car and your paintwork winterizing is obvious. But is your home or company building winterproof? And I do not mean that the heater is on and whether you have purchased enough candles. Mice flight inside once the cold starts. In my previous blog I explained what you can do to keep mice out. Around your home you will often be able to find holes, cracks and openings yourself. But what if you manage an office of thousands square meters?

Rentokil Winter Check

For companies Rentokil has developed the winter check. The winter check means we check whether your business is ready for the winter, so pests do not get a chance to enter your building. We do not only check whether the proofing is in order, we are also looking at hygiene and stacking.

The winter check means that the Rentokil surveyor inspects your property for potential access for mice, rats and other pests. Our employees learned during their training how mice enter a building and therefore they know exactly what they need to look for. During the inspection the Rentokil surveyor records all faults in the area of ​​prevention.

Even if your proofing is in order, the winter check can be very useful. Many mice fled inside last week. To minimize the chance of survival of these mice, the Rentokil surveyor also checks for hygiene and stacking. Food scraps on the floor are a feast for the mouse. Waste which accumulates in corners, under shelving, cabinets or equipment are being used by mice as nesting material. Accumulated stocks are ideal nesting sites, especially if it is almost against the wall and not often used or moved.

Once the consultant has inspected your property, you will receive clear advice on what steps you can take to prevent pests to choose your property to overwinter. Rentokil can help you carry out these steps. And if it appears during the inspection that you unfortunately suffer from pests, the Rentokil consultant then has suitable solutions for you to control the problem.

Muizen houden niet van kou
Last van muggen in de winter

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *