Spin van het jaar 2013

    

Purseweb spider traps its prey in a silk tubeDe gewone mijnspin (Atypus affinis) is als ‘Spin van het Jaar 2013’ gekozen. Ons land kent twee soorten mijnspinnen, tevens de enige vogelspinnen van Nederland. In heel Europa wordt het onderzoek aan deze Spin van het jaar 2013 extra gestimuleerd. Spinnendeskundige Peter van Helsdingen van EIS-Nederland verzamelt zoveel mogelijk waarnemingen en andere biologische wetenswaardigheden van deze spin.

Gewone mijnspin

De gewone mijnspin is een spin binnen de familie van de Mijnspinnen (Atypidae). Dit zijn orthognate spinnen, dat wil zeggen dat de kaken vooruit steken, en daarmee behoren ze tot de vogelspinnen, de suborde Mygalomorphae. Aan de vooruitstekende kaken zijn ze ook direct te herkennen. De gewone mijnspin leeft in Europa, van het noorden van Denemarken tot Noord-Afrika. In Nederland komt de gewone mijnspin voor op de hoge zandgronden, zoals in het Gooi, Utrechtse heuvelrug, de Veluwe en Noord-Brabant.

Het is een forse spin: mannetjes meten 7-9 mm, wijfjes 10-15 mm. Het mannetje is donkerbruin tot zwart van kleur, het vrouwtje is meestal lichter, bruinachtig. De spinnen doen er vier jaar over om volwassen te worden. Volwassen mannetjes en wijfjes kan men in de late zomer en herfst vinden. Het mannetje wordt in die tijd vaak lopend gezien wanneer hij op zoek is naar de woonbuis van een vrouwtje. De paring vindt plaats in haar woonbuis waarna het mannetje doodgaat en door het vrouwtje wordt opgegeten: een goede eiwitbron die welkom is vanwege het produceren van eieren. Het vrouwtje legt haar eieren in de woonbuis. De jonge dieren blijven nog één jaar bij hun moeder en zwermen daarna uit om een eigen woonbuisje te maken. Het vrouwtje kan nog vele jaren leven.

Spinnenweb

Mijnspinnen hebben een ongewoon web. Ze leven in een gegraven koker of mijn in de grond, vandaar de naam. De koker wordt aan de binnenzijde met spinsel bekleed. In het verlengde van de woonkoker maakt de spin een buisvormig weefsel met een gesloten einde, die vanuit de woonbuis over de grond loopt over een lengte van 5-20 cm. Dit is de vangbuis, die is gecamoufleerd met zand, bladeren, of dennennaalden en mos. De buis is alleen door het reliëf nog te onderscheiden en soms ook door de net iets andere kleur. De woonbuizen worden meestal gevonden op zonnige en warmere open plekken, zoals heideterreinen, grasvelden en wegbermen.

Geef een waarneming door

De gewone mijnspin is dit jaar uitgeroepen tot spin van het jaar. Ieder jaar kiest de European Society of Arachnology een spin die de titel mag dragen. De bedoeling is dat de verspreiding van de gewone mijnspin nauwkeuriger in kaart wordt gebracht. Heb je de spin gezien en/of zijn je bijzondere dingen opgevallen? Geef dat dan door aan spinnendeskundige Peter van Helsdingen van Naturalis: Mail naar peter.vanhelsdingen@naturalis.nl. Begin 2014 worden de resultaten gepubliceerd.

Bron: Naturalis

Spider of the year 2013

The purseweb spider (Atypus affinis) has been chosen as ´Spider of the Year 2013´. The Netherlands has two kinds of purseweb spiders which are also the only tarantulas in the Netherlands. In Europe, research on this Spider of the year 2013, is being undertaken additionally. Spiders expert Peter

Helsdingen of EIS Netherlands is collecting observations and other biological facts of this spider.

Purseweb spider

The purseweb spider is a common mygalomorph spider. These are orthognatha spinders, which means the jaws are pointing forward, because of this they belong to the tarantula family, the suborder Mygalomorphae; the protruding jaws are instantly recognizable. The purseweb spider lives in Europe, from northern Denmark to North Africa. In the Netherlands the purseweb spider lives on sandy soils, such as het Gooi, the Utrechtse Heuvelrug, the Veluwe and North Brabant.

It’s a big spider: males measure 7-9 mm, females 10-15 mm. The male is dark brown to black in color, the female is usually lighter and brownish. The spiders take up to four years to mature. Adult males and females can be found in the late summer and fall. The male is then often seen walking when he is looking for the tube of a female. The mating takes place in the housing tube of the female after which the male dies and is being eaten by the female: a good protein source that is welcome because the production of eggs. The female lays her eggs in the housing tube. The young spiders remain for a year with their mother and then swarm out to make a private residential tube. The female can live for many years.

Cobwebs

Purseweb spiders have an unusual web. They live in a tube or mine in the ground, hence the name. The tube is lined on the inside with silk. In the extension of the housing tube, the spider creates a tubular fabric having a closed end, from which the housing tube on the ground, extends over a length of 5-20 cm. This is the capture tube, which is camouflaged with sand, leaves or pine needles and moss. The tube can only be distinguished by the relief and sometimes also by the slightly different color. The housing tubes are usually found on sunny and warmer clearings, as heathlands, meadows and roadsides.

Source: Naturalis

Last van muggen in de winter
Papiervisjes
Reacties
  1. Alicia

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *