Papiervisjes

    

SilverfishHet papiervisje is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste, maar nog relatief onbekende, plagen van Nederland. Papiervisjes zijn familie van het zilvervisje, een insect dat ook in veel Nederlandse woningen voorkomt. Voordat ik bij Rentokil kwam werken had ik nog nooit van zilvervisjes, papiervisjes en ovenvisjes gehoord. Ik zag wel eens een beestje in de badkamer of op het toilet, ik vond dat dit beestje wel iets weg had van een pissebed, maar dan slank. Het beestje op mijn toilet is natuurlijk een zilvervisje. Papiervisjes heb ik nog nooit gezien, en nu ik weet wat voor schade papiervisjes aanrichten, ben ik daar heel blij om.

Uiterlijk

De verschillende visjes worden nog wel eens met elkaar verward. Toch is het papiervisje qua uiterlijk te onderscheiden van het zilvervisje en het ovenvisje. Papiervisjes zijn egaal donkergrijs van kleur, anders dan het zilvervisje dat zilvergrijs is en het ovenvisje dat gevlekt is. Het papiervisje heeft een plat lichaam in de vorm van een wortel en wordt tot 15 millimeter lang. Ze hebben één paar draadvormige antennen, drie staartdraden en drie paar pootjes.

Leefwijze

Een ander verschil tussen de visjes is hun voorkeur voor het leefklimaat. Zilvervisjes houden van hoge luchtvochtigheid, ovenvisjes van hoge temperaturen. De optimale temperatuur voor een papiervisje is 24°C en ze houden van 60% relatieve luchtvochtigheid. Voor de ontwikkeling van eitje naar volwassen papiervisje is een minimale temperatuur van 22°C nodig en een minimaal 55% relatieve luchtvochtigheid. Doordat bijna alle gebouwen en woonhuizen tegenwoordig voorzien zijn van centrale verwarming hebben deze de ideale temperatuur voor het papiervisje. Vooral in boekenkasten en achter de verwarming is het lekker warm en dus goed toeven voor het papiervisje. Daarnaast is de luchtvochtigheid in de centraal verwarmde gebouwen ook goed voor het papiervisje, tussen de 40-60%.

Schade

Papiervisjes kunnen papier, behang, boeken en kleding beschadigen. En dat is meteen het probleem van het papiervisje. Papiervisjes zijn een ramp voor iedereen met een uitgebreide verzameling boeken, postzegelverzamelaars, of een verzamelaar van oude documenten. Maar ook voor archieven en bibliotheken zijn papiervisjes een nachtmerrie.

Bestrijding

Het voorkomen van voortplanting kan door de temperatuur omlaag te brengen. Bij een temperatuur lager dan 22°C komen de eitjes niet meer uit. Om ervoor de zorgen dat een plaag ook daadwerkelijk verdwijnt, moet de temperatuur gedurende een erg lange tijd laag blijven, volwassen papiervisjes kunnen wel 300 dagen zonder voedsel leven! Aangezien dit nagenoeg onmogelijk is, is het verstandig om bij grote aantallen papiervisjes een professionele ongediertebestrijder in te schakelen. Niet alleen omdat papiervisjes uw eigen papier, boeken en behang aanvreten. Ze vinden altijd een gaatje naar de buren. Betrek daarom ook de buren bij de bestrijding, anders kan het papiervisje een hardnekkige plaag blijven.

Gray silverfish

The gray silverfish, also known as the long-tailed silverfish or giant silverfish, has in recent years become one of the largest, but still relatively unknown, pest in The Netherlands. The gray silverfish is family of silverfish, an insect that occurs in many Dutch homes. Before I came to work at Rentokil I had never heard of silverfish, gray silverfish and firebrats. I did see the occasional bug in the bathroom or the toilet, I found this bug something resembling a woodlouse, but slim. The animal in my bathroom is a silverfish of course. Gray silverfish I have never seen, and now I know what damage gray silverfish cause, I am very happy about this.

Appearance

The different fish are sometimes confused. However, the gray silverfish is, in terms of appearance to be distinguished from the firebrats and the silverfish. Gray silverfish are uniformly dark gray in color, unlike the silver fish that is silver and the firebrat that is spotted. The gray silverfish has a flat body in the shape of a carrot, and is up to 15 millimeters long. They have a pair of filamentous antennae, three tail wires and three pairs of legs.

Habits

Another difference between the fish is their preference for the living environment. Silverfish love high humidity, firebrats prefer high temperature. The optimum temperature for a gray silverfish is 24°C and they like 60% relative humidity. For the development from egg to adult gray silverfish a minimum temperature of 22°C is required and a minimum of 55% relative humidity. Because almost all buildings and homes today are equipped with central heating, these have the ideal temperature for the gray silverfish. Especially in bookcases and behind the heater it is warm and so a good place for the gray silverfish. In addition, the humidity in centrally heated buildings also good for the gray silverfish, between 40-60%.

Damage

Gray silverfish, can damage paper, wallpaper, books and clothing. And that is the problem of the gray silverfish. Gray silverfish are a disaster for anyone with an extensive collection of books, stamps, or a collector of old documents. But also for archives and libraries gray silverfish are a nightmare.

Prevention

Reproduction can be prevented by bringing down the temperature. At a temperature lower than 22°C, eggs do not hatch. To make sure that the infestation actually disappears, the temperature needs to remain low for a very long time, adult gray silverfish can live 300 days without food! Since this is virtually impossible, it is wise to turn to a professional Pest Controller when dealing with large numbers of gray silverfish. Not only because gray silverfish eat your own paper, books and wallpaper. They always find a hole to the neighbors. Involve therefore the neighbors, otherwise gray silverfish will remain a persistent pest.

Spin van het jaar 2013
Dansmuggen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *