Ongedierte op de werkplek

    

Mouse in officeIeder kantoor kan te maken krijgen met ongedierte. Zelfs als je precies weet wat je moet doen om ongedierte te voorkomen, kan het nog gebeuren dat ongedierte binnendringt en het zichzelf erg naar de zin maakt. Uit twee verschillende onderzoeken, een van Rentokil en een van de Nationale Vacaturebank, blijkt dat muizen en kakkerlakken het meest voorkomende ongedierte op de werkplek zijn. Ook van mieren en wespen is regelmatig overlast.

Muizen

Eten op de werkplek, het niet goed opruimen van etenswaren en slecht schoonmaken kunnen oorzaken zijn van een muizenplaag. Maar dat hoeft niet altijd. Als alle medewerkers in de kantine lunchen en al het voedsel netjes opbergen in gesloten bakken, wordt de kans verkleind dat zich een muizenplaag ontwikkelt.

Toch kun je ineens te maken krijgen met een muizenplaag, hoe schoon het kantoor ook is. Muizenoverlast kan veroorzaakt worden door een verbouwing in de omgeving van het kantoor. Een verbouwing verstoort de leefomgeving van muizen, waardoor ze zich verplaatsen naar een rustigere omgeving. Bij een verbouwing moet je niet alleen denken aan het van binnen verbouwen van een kantoorpand, ook het afbreken van bestaande panden in de omgeving of werk aan de weg zorgt ervoor dat muizen zich gaan verplaatsen. Bij een verbouwing in de buurt kun je een grote muizenplaag voorkomen door een ongediertebestrijder in te schakelen die een goede inspectie uitvoert, de wering op orde brengt en bestrijdt waar nodig.

Kakkerlakken

Ook kakkerlakken komen regelmatig voor op kantoor. Bij kakkerlakken geldt hetzelfde als bij muizen, zelfs als medewerkers hun etenswaren altijd goed opruimen, niet eten op de werkplek en geen etenswaren in de bureaulades bewaren, kunnen er kakkerlakken gezien worden op kantoor.

Kakkerlakken kunnen bijvoorbeeld in de koffiemachine zitten, waar ze zich tegoed doen aan chocomelkpoeder, melkpoeder of suiker. Tijdens reguliere inspecties door een gecertificeerde ongediertebestrijder kan een kakkerlakkenplaag aan het licht komen. De servicemedewerkers van Rentokil herkennen de signalen en kennen de mogelijke schuilplekken. In het geval van kakkerlakken in de koffiemachine kan dit opgelost worden door de koffiemachine goed schoon te maken en een behandeling uit te voeren rondom de koffiemachine met kakkerlakgel.

Heb je een muis gezien?

Ongedierte op de werkplek kan ieder bedrijf overkomen. Sluit daarom altijd een ongedierte preventie contract af. Experts inspecteren met regelmaat de locatie, herkennen signalen en zien dingen die je zelf niet ziet, of stellen je juist gerust dat er geen ongedierte aanwezig is. Is er ongedierte aanwezig op de werkplek, dan kan de ongediertebestrijder voorkomen dat het ongedierte een plaag wordt. Hoe eerder je het ongedierte laat bestrijden, hoe minder kans je hebt op een ongedierteplaag.

Cockroach in office can be a sign of poor hygienePests in the office

Each office may have to deal with pests sometimes. Even if you know exactly what to do to prevent pests, it may still happen that a pest enters and make themselves very comfortable. Two different surveys, from Rentokil and from Nationale Vacaturebank, are showing that mice and cockroaches are the most common pests in the office. Also ants and wasps is a regular nuisance.

Mice

Food in the workplace, no tidying foodstuff up and poor cleaning can be a cause of a mouse infestation. But it does not always have to be this. If all employees lunch in the cafeteria and all food is neatly stored in closed containers, it reduces the chance that a mouse infestation develops.

There is another reason why you suddenly can get a mouse infestation, however clean the office is. Mice nuisance can be caused by building in the area of the office. A renovation disturbs the habitat of mice, making them move to a quieter environment. With building, you should not only think of building inside an office building, also breaking down existing buildings in the area or work on roads ensures that mice are going to move. When remodeling around your office a big mouse infestation can be prevented by a pest control expert who does good inspection, brings proofing in order and deals with the problem where necessary.

Cockroaches

Also cockroaches are regular seen in the office. With cockroaches it’s the same as with mice, even when staff are always cleaning up their food, do not eat at the desk and keep no food in the desk drawers, cockroaches can be seen in the office.

Cockroaches, can live for example in the coffee where they feast on chocolate powder, milk or sugar. During regular inspections by a certified pest technician cockroaches may come to light. Our service staff recognizes the signs and know the possible hiding places. In the case of cockroaches in the coffee  machine, it can be solved by cleaning the machine and to carry out treatment around the coffee machine with cockroach gel.

Have you seen a mouse?

Pests in the office can happen to any company. Always get a pest prevention contract. Experts regularly inspect your site, recognize signals and see things you do not see, or just make you feel at ease because there’s nothing. Is there pests present in the workplace, then the pest control technician prevent the pest to become a plague. The sooner you control pests, the less chance you have a pest infestation.

Dansmuggen
Bruine rat laat zich vaker zien door kou

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *