Muizen houden niet van kou

    

Don't let mice sneak into your homeOp zaterdag 27 oktober is de eerste echte vorst gemeten, maar door de constante 10°C van de afgelopen weken kan ik me dat niet echt meer herinneren. Wel weet ik dat het dit weekend koud gaat worden. Een collega heeft het zelfs over sneeuw. We zullen zien. Ik ben klaar voor de kou, ik heb vandaag voor het eerst mijn wollen trui aangetrokken.

In de koude wintermaanden blijven de meesten van ons liever binnen. Lekker warm bij de verwarming met een beker warme chocolademelk. Maar mensen zijn niet de enigen die in de winter liever binnen zitten. Ook muizen houden niet van de kou. Vele muizen zijn de afgelopen weken al naar binnen gevlucht voor de kou en nattigheid, maar nu de temperaturen echt flink gaan dalen zullen ook de laatste muizen een warm plekje opzoeken voor de winter.

Muizen kiezen niet alleen uw huis uit, ook bekende huizen worden niet overgeslagen. Van de week zag ik een klein berichtje in de Belgische krant dat Lambermont, de ambtswoning van de Eerste Minister in België, was opgeschrikt door een muis. De Belgische minister staat hierin niet alleen. Ik kan me nog een filmpje herinneren van een Engelse verslaggever bij 10 Downing Street, waar je in het filmpje een rat ziet rennen.

Muizenoverlast kan ongezond en gevaarlijk zijn. Muizen dragen bacteriën bij zich die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken en bevuilen voedsel met hun uitwerpselen en urine. Maar ze zijn niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid. Doordat hun snijtanden blijven groeien, moeten muizen constant knagen om hun tanden kort en scherp te houden. Dat knagen doen ze niet alleen aan hout, ze knagen ook aan kabels, waardoor brand kan ontstaan.

U zit er vast niet op te wachten dat muizen uw huis uitzoeken om in te overwinteren. Muizen worden 1 tot 2 jaar oud en hebben in die tijd 6-10 nesten gehad met gemiddeld 5 jongen. De jongen kunnen na 2 maanden ook voor nageslacht gaan zorgen. Twee muizen kunnen dus binnen korte tijd een grote familie worden. U kunt zelf voorkomen dat muizen uw huis binnenkomen. Muizen kunnen door een spleet van 5mm, dat is een gaatje of een kier zo groot als een potlood. Door al deze gaten te dichten en ventilatieopeningen te voorzien van roosters kunnen muizen uw huis niet meer binnendringen.

Zijn de muizen toch bij u binnengedrongen, dan is het zaak ze snel mogelijk van de muizen af te komen. Bedrijven moeten bij muizenoverlast een bestrijder inschakelen, het is bij wet verboden om als bedrijf zelf muizenbestrijding uit te voeren. Bij u thuis kunt u wel proberen eerst zelf de muizenpopulatie onder controle te krijgen met middelen die verkrijgbaar zijn bij de drogist en de bouwmarkt. Lukt het u niet om zelf van de muizen af te komen, neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder zodat zij het probleem voor u oplossen.

Mice scurry along the skirtingMice do not like the cold

On Saturday October 27 the first real frost was recorded, but because of the constant 10°C over the past weeks, I cannot really remember this anymore. I know that this weekend is going to be cold. A colleague has even talked about snow. We shall see. I’m ready for the cold, I am wearing a woollen pullover for the first time today.

In the cold winter months, most of us prefer to stay inside. Sitting close to the heater with a hot chocolate. But humans are not the only ones who rather sit inside in the winter. Also mice do not like the cold. Many mice fled inside in recent weeks because of the cold and wet, but with the temperatures going down a lot, the last mice will be looking for a warm place for the winter.

Mice are not selective about which houses they move into. Last week I saw a small article in the Belgian newspaper that Lambermont, the official residence of the Prime Minister in Belgium, was startled by a mouse. The Belgian Minister is not alone. I can still remember a television broadcast from a British reporter at 10 Downing Street, where you see a rat running by.

Mice infestation can be unhealthy and dangerous. Mice carry bacteria that can cause food poisoning and they contaminate food with their feces and urine. But they are not only dangerous to your health. Because their teeth grow continuously, mice constantly gnaw their teeth short and sharp. They do not just gnaw on wood, they also gnaw cables, which can result in fire.

You probably do not want to discover that mice choose your house to overwinter. Mice can live up to two years old and have six-ten litters in their life with an average of five babies. The little mice can have babies themselves, two months after they are born. Two mice can therefore become a large family within a short time. You can prevent mice entering your home yourself. Mice can enter though a gap of 5mm, which is a hole or a crack as big as a pencil. By closing all these gaps and block air vents, mice cannot enter your house.

If mice have entered your house after all, then you have to get rid of the mice as quickly as possible. In The Netherlands companies need to call a pest control company, it is illegal for a company to carry out DIY mice-control. At home you can try to get the mice population under control yourself first, by DIY products, available at the drugstore and hardware store. If you cannot get rid of the mice yourself, please contact a professional pest control company so they can solve the problem for you.

Onbekende producten in voedsel
Wees voorbereid op de winter

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *