Muggen in Cuba

    

Muggen in CubaNatuurlijk ga ik niet op vakantie voor het ongedierte, maar als je besmet bent met het Rentokil virus hoop je in het buitenland toch minimaal één vreemd beest te zien. Dus tijdens mijn vakantie in Cuba had ik de hoop om tegen een ontzettend grote kakkerkak aan te lopen. Maar helaas, het tegendeel bleek. Duiven, motmuggen en één al doodgetrapte kakkerlak van een normale grootte was het enige ongedierte dat mijn pad kruiste.

Het ongedierte wat ik zelf bijna nooit zag, maar wat mij wel goed wist te vinden waren muggen, heel veel muggen. In de hotelkamer was het muggenprobleem goed te voorkomen door de airconditioning aan te zetten. Muggen houden niet van wind en de airco zorgt voor genoeg wind om muggen op een afstand te houden. Buiten waaide het haast niet, dus moest ik DEET smeren om mezelf iets minder aantrekkelijk te maken voor de mug. Dat hielp, maar ze wisten altijd wel een niet ingesmeerd plekje op mijn arm of been te vinden.

Wat de reden is dat muggen de ene persoon vaker steken dan de andere persoon is nog niet bekend. Gelukkig voor mij wordt hier wel veel onderzoek naar gedaan. Bekend is dat muggen worden aangetrokken door onze geur. Alleen de vrouwtjes prikken, ze hebben namelijk bloed nodig om eitjes te kunnen leggen. Als je alleen bent steekt de mug jou, als je met meerdere personen bent, kiest de mug degene die voor haar het lekkerst ruikt.

De kans dat je ziek wordt van een muggensteek in Nederland is aanzienlijk kleiner dan in tropische landen. In Cuba is dengue (knokkelkoorts) een groot probleem. Er wordt daarom zo veel mogelijk gedaan om dengue te voorkomen. In verschillende steden en dorpen komen lokale gezondheidsinspecteurs verplicht je huis vernevelen. Ook wij kwamen tijdens een rondleiding in de straten van Santiago de Cuba een gezondheidsinspecteur tegen. Mijn gids vertelde me er meer over. In Cuba zijn de regels voor vernevelen een stuk soepeler dan in Nederland. Je mag twee uur je huis niet in en daarna is het veilig. De vraag over kinderen onder de 4 jaar heb ik maar niet aan de gids gesteld.

Gelukkig werd op mijn laatste vakantiedag mijn lange wachten op iets heel vreemds op het gebied van ongediertebestrijding toch beloond! Helaas geen spectaculair insect, maar iets veel mooiers. We verbleven in een bungalowcomplex, waar ontzettend veel muggen zaten. De oplossing die ze hiervoor in Cuba bedacht hebben, is buiten vernevelen. Eén grote nevelwolk van insecticide hing over het hele complex. Ik had dit nog nooit meegemaakt! Ik durfde die avond dan ook geen hamburger meer uit de zwembadbar te eten. Daar hadden ze ook volop gespoten en of ze de bakplaat hadden afgedekt? Ik betwijfel het…

De muggen in Nederland beginnen nu aan hun winterslaap. Ga je binnenkort op vakantie naar de zon? Neem voldoende anti-muggenspray mee, want in de tropische landen zijn muggen nog volop actief.

MuggenCuban mosquitoes

Of course I’m not going on holiday for the pests, but if you are infected with the Rentokil virus, you hope to see at least one strange pest while being abroad. So during my holiday in Cuba I was hoping to see at least a very large cockroach. But unfortunately, nothing. Pigeons, moths, flies and one dead cockroach of a normal size was the result.

The pest I almost never saw, but did see me, were mosquitoes, lots of mosquitoes. In the hotel room the mosquito problem could be prevented by leaving the air conditioning on. Mosquitoes do not like wind and the aircon creates enough wind to keep mosquitoes at bay. Outside the wind was hardly blowing, so I had to use DEET to make myself less attractive to the mosquito. That helped, but they always found a spot on my arm or leg which I forgot to put DEET on.

The reason why mosquitoes bite one person more than the other person is not yet known. Fortunately for me, there is a lot of research available. What is known is that mosquitoes are attracted by our body odour. Only the females bite, because they need blood to lay eggs. If you are alone the mosquito bites you, if you are with more people, the mosquito chooses the one who smells most delicious to her.

The chance of becoming ill from a mosquito bite in the Netherlands is considerably smaller than in tropical countries. In Cuba dengue is a big problem and much is done in order to prevent dengue. In several cities and towns local health inspectors are spraying your house. We also came across a health inspector during a tour through the streets of Santiago de Cuba. My guide told me about it. In Cuba, the rules for spraying are a whole lot easier than in the Netherlands. You may not enter your house for only two hours and then it is save. Questions about safety for children under four years are not even asked.

Fortunately, on my last day in Cuba my long wait for something very strange about pest control was rewarded! Unfortunately there was no spectacular insect, but something better. We stayed in a bungalow complex infested with mosquitoes. The solution they have in Cuba is spraying outside. A large cloud of insecticide hung over the entire complex. Something I had never experienced before! I did not dare to eat a burger from the pool bar that night where they had sprayed. Had they covered the barbeque? I doubt it…

The mosquitoes in the Netherlands will now start to hibernate. Are you going on vacation somewhere hot? Take adequate anti-mosquito spray with you, because in the tropical countries mosquitoes are still active.

Vliegen, vervelend of juist nuttig?
Onbekende producten in voedsel

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *