Koninklijk ongedierte

    

gouden-kroonOp 30 april doet Koningin Beatrix afstand van de troon en volgt Willem Alexander haar op. Maar niet alleen mensen hebben een koning of koningin, in het dierenrijk zijn ook veel koningen en koninginnen. De bekendste is de leeuw, de Koning van de Jungle. Ook andere dieren hebben koningen en koninginnen. Wij hebben het in kaart gebracht.

Rattenkoning

Een rattenkoning is een aantal zwarte ratten die met de staarten aan elkaar verknoopt zijn geraakt. De naam is een verwijzing naar de fabel dat de ratten hun staarten verknoopten als troon voor de koning van het rattennest. Vroeger werd aangenomen dat de ratten uit hetzelfde nest afkomstig waren en de staarten verstrengeld werden door dicht bij elkaar te kruipen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de ratten niet uit hetzelfde nest komen en ook van verschillende leeftijden zijn. Naturalis bewaart een rattenkoning, gevonden in 1963 in Rucphen.

Mierenkoningin

Een mierenkolonie heeft een of meerdere koninginnen. Een nest kan uit enkele, maar ook uit miljoenen mieren bestaan. Mierenkoninginnen komen hun gehele leven het nest niet meer uit. Het enige wat ze doet is eitjes leggen. De werksters uit het nest verzorgen de koningin. De koningin van de tuinmier kan maar liefst 15 – 20 jaar oud worden.

Wespenkoningin

Wespenkoninginnen leven een stuk korter dan mierenkoninginnen. Een Wespenkoningin legt in het voorjaar een nieuw nest aan. Ze begint met de bouw van het wespennest en legt eitjes in de door haar zelf gemaakte raten. De eerste larven voedt zij zelf. Zodra de larve volgroeid is, verpopt zij tot werkster. De werksters bouwen het nest verder uit en zorgen voor het voeden van de nieuwe larven, het voeden van de koningin en het verdedigen van het volk. De koningin komt het nest niet meer uit. Bij de eerste nachtvorst sterft het hele nest. De nieuwe, jonge koninginnen hebben dan al een plaats gezocht om te overwinteren.

Vlooienkoning

Vlooien hebben geen koning. In Maaseik staat een standbeeld met de naam “Vlooienkoning”. Het standbeeld werd in 1994 geschonken door carnavalsvereniging “Het  Heilig Wammes”. Het stelt het fictieve verhaal voor van een tot leven gewekte wambuis (Wammes) van een bedelaar. De wambuis was niet echt tot leven gewekt, deze bewoog door de vele vlooien die erin zaten. De pastoor die de wambuis zegende met gewijd water, gebruikte zo veel water dat alle vlooien verdronken. Het wonder van het “Heilig Wammes” was geboren.

Bee swarmBijenkoningin

Bijen zijn dan wel geen ongedierte, maar ze hebben wel een koningin. Een bijenvolk heeft slechts één koningin. De koningin is degene die het nest in stand houdt, ze legt tot wel 2000 eitjes per dag. Welke larve koningin wordt, wordt door het voedsel wat de larve krijgt bepaald. Als een jonge koningin zich in het nest ontwikkeld heeft, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen. Een imker kan zo´n zwerm scheppen en in een lege kast onderbrengen.

Ken jij nog andere Koninklijke dieren?

Royal pests

On April 30, Queen Beatrix abdicates and Willem Alexander will be king. But it’s not just people who have a king or queen, in the animal kingdom are many kings and queens. The best known is the lion, the King of the Jungle. Other animals also have kings and queens. Here are a few of them.

Rat King

A rat king is a phenomena said to arise when rats are intertwined by their tails due to a build up of dirt and excrement. The name is a reference to the myth that the rats knotted their tails as a throne for the king of the rats. Previously it was believed that the rats were from the same litter and the tails were entangled by crawling close together. Research has shown that the rats do not come from the same litter and are of different ages. The museum Mauritianum in Altenburg (Thuringia) shows the largest well-known mummified “rat king”, which was found in 1828 in a miller’s fireplace at Buchheim. It consists of 32 rats.

Queen Ants

An ant colony has one or more queens and consists of millions of ants. Ants queens do not leave the nest. The only thing she does is lay eggs. The workers from the nest take care of the queen. The queen of the garden ant can become as much as 15 – to 20 years old.

Wasps Queen

Wasps queens have a shorter lifespan than ant queens. A wasp queen builds a new nest in the spring. She begins with the construction of the nest and lays eggs in the combs made by herself. She feeds the first larvae herself. Once the larva is fully grown, they pupate to worker. The workers build the nest and feed the new larvae, feeding the queen and defending the nest. The queen does not leave the nest and at the first frost the wasp colony dies. The new, young queens have already departed the nest to find a place to hibernate, ready to commence the lifecycle next spring.

Fleas King

Fleas have no king. In Maaseik, Belgium is a statue named “Fleas King”. The statue was donated in 1994 by the Carnival association “The Holy Wammes”. It allows the fictional story of a beggar’s doublet which came to life. The doublet did not really come to life but moved by the many fleas in it. The priest who blessed the doublet with holy water, used so much water it drowned all the fleas. The miracle of the “Holy Wammes” was born.

Queen Bee

Bees are not pests, but they do have a queen. A hive has only one queen. The Queen is the one who maintains the nest, she lays up to 2000 eggs per day. Which larva becomes a queen is determined by the food which the larva gets. A young queen will evolve in the nest and will swarm with some of the colony to prevent overcrowding. A beekeeper can catch the swarm and house them in an empty beehive.

Do you know any other royal animals?

Voorkom kleermotten in huis
Gefeliciteerd, ook jij hebt tapijtkevers
Reacties
  1. Alicia
  2. stephen stubbs

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *