Gefeliciteerd, ook jij hebt tapijtkevers

    

Do beetles climb out of your house plants?Van de week trof ik drie hele kleine torretjes aan in mijn vensterbank. Het was dat ik mijn orchidee goed aan het bekijken was, dat ik ze zag. Mijn eerste gedachte was: “Snel een op papiertje en naar buiten met die beestjes!” Gelukkig had ik geen papiertje bij de hand dus mijn rationele gedachte kreeg ook de kans. Ik heb net een nieuw appartement, daarom leek het me beter de beestjes in een potje te doen en ze te laten bekijken door Peter Timmermans, onze entomoloog.

De volgende ochtend stond ik met lichte angst bij Peter. Wat nou als het houtwormkevers zijn! Ik heb een fantastische houten salontafel waarin houtworm heeft gezeten. Het hout heb ik heel eigenwijs daar zelfs op uitgezocht, ik vond die gaatjes juist erg leuk. Ik heb altijd geleerd dat je besmet hout moet behandelen met olie, was of beits. Dit voorkomt dat er nieuwe eitjes in het hout worden gelegd en dus nieuwe houtworm in je houten tafel terecht komt.

Peter keek 1 seconde in het potje en zei: “Gefeliciteerd, ook jij hebt tapijtkevers. Je bent niet de enige” Mijn eerste gedachte was dat ik helemaal geen vloerbedekking heb, maar de huidige synthetische vloerbedekking doet de larve van de tapijtkever helemaal niets. Tapijtkeverlarven voeden zich met dierlijke producten zoals wol, bont, haar en veren, maar ook leer. Peter gaf aan dat de larven van tapijtkevers regelmatig in spouwmuren zitten, of dat ik misschien wel een vogelnest heb waar ze inzitten. In de spouwmuren leven ze van dode insecten en dode muizen.

Woolly bear and carpet beetle

Ik was nog niet helemaal gerust, dus ik ben nog even de boeken ingedoken. Volwassen tapijtkevers vliegen in het voorjaar en in de zomer buiten rond. Ze voeden zich met stuifmeel en nectar van bloemen. In het voorjaar en in de zomer leggen de vrouwtjes ook eitjes. De larve overwintert, bereikt het popstadium in februari of maart en komt tevoorschijn als volwassen kever in april of mei.

Een uitgebreide speurtocht langs al mijn vensterbanken leverde geen andere tapijtkevers op. Misschien waren deze drie wel door een open raam of deur naar binnen gevlogen. Ondanks dat de larven goed verstopt zitten en de eitjes dan waarschijnlijk ook, ga ik voor de zekerheid mijn vensterbank heel goed schoonmaken.

Congratulations, you have carpet beetles too

vogelnest-kan-tapijtkevers-bevattenThis week I found three tiny bugs in my windowsill. It was only because I was giving my orchid a closer look, that I saw them. My first thought was: “Quick! Scoop them on a piece of paper and throw them out of the window with those crawlies!” Fortunately, I had no paper to hand so my rational thought also got the chance. I just got a new apartment, so it seemed better to put the bugs in a jar and let them be inspected by Peter Timmermans, our entomologist.

The next morning I stood with slight fear at Peters desk. What if they are woodworm! I have a fantastic wooden coffee table which had been infected with woodworm. I picked out the wood because of it, I found those holes very nice looking. I have been taught that you should treat infected wood with oil, wax or paint. This prevents new eggs from being laid in the wood and thus new woodworm in your wooden table.

Peter looked at the beetles for one second and said, “Congratulations, you have carpet beetles too. You’re not the only one.” My first thought was that synthetic carpeting does not provide nutrition for the larva of the carpet beetle. Carpet Beetle larvae feed on animal products such as wool, fur, hair and feathers, as well as leather. Peter indicated that the larvae of carpet beetles regularly hide in wall cavities, or that I might have a bird’s nest very near. In the wall cavity they live off dead insects and dead mice.

I was not quite comfortable, so I dived into the books. Adult carpet beetles are flying around outside in the spring and summer. They feed on pollen and nectar of flowers. In spring and in summer the females lay eggs. The larva overwinters, reached the pupal stage in February or March and emerges as an adult beetle in April or May.

An extensive search through all my windowsills did not yield any other carpet beetles. Perhaps these three have flown through an open window or door. Although the larvae are well hidden and eggs probably also, I will give my windowsill very good cleaning, just to be sure.

Koninklijk ongedierte
Connect – muizenbestrijding 2.0
Reacties
  1. Ierland
    • Anneke
  2. karlijn
  3. Sander
  4. esther
    • Sander

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *