Bruine rat laat zich vaker zien door kou

    

muizen-en-rattenDe kou van de afgelopen tijd drijft de bruine rat naar bewoond gebied. Ratten die je huis binnenkomen, zelfs als dat niet direct in een woongedeelte is, kunnen een probleem vormen. Ratten zijn alleseters en verspreiden salmonella en de ziekte van Weil. Ook ratten in de tuin brengen een risico met mee, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen of huisdieren komen.

Ratten kunnen op de volgende manieren het huis binnenkomen:

 • In de kruipruimte via kapotte rioolbuizen
 • Via gaten in buitenmuren
 • Via kelders of via meterkasten
 • Via kattenluiken

Hoe herken je een rattenprobleem?

Ratten zijn nachtdieren en verstoppen zich meestal voor mensen. De typische verschijnselen van een rattenprobleem in het huis zijn:

 • Krassende geluiden in muren of onder vloeren als ratten rondscharrelen.
 • Uitwerpselen: De uitwerpselen van ratten zijn stomp, pinda- of sigaar vormig en ongeveer 2 cm lang.
 • Kenmerkende geur: Ratten laten een naar muskus en ammonia ruikende geur achter, die vooral sterk is in kleine ruimtes, zoals onder kasten.
 • Schade: Rattentanden groeien voortdurend en om ze kort te houden knagen ratten aan hout en plastic. Ratten kunnen zelfs brand veroorzaken, door aan elektrische snoeren te knagen.
 • Opengescheurde voedselverpakkingen: Ratten scheuren verpakkingen open en laten mogelijk knaagschade achter.
 • Nesten: Ratten bouwen nesten op warme, beschutte plaatsen zoals in de kruipruimte en gebruiken daarvoor versnipperd materiaal van bijvoorbeeld kranten of stof. Nesten bevatten vaak jonge ratten.
 • Holen: In tuinen graven ratten holen, vooral in composthopen of onder schuren. Ze bouwen ook nesten onder tuinplanken.

Bruine ratten op afstand houden

De eerste verdedigingslinie tegen ratten is de bescherming van je huis. Jonge ratten kunnen door gaten kleiner dan 1 cm kruipen. Het is dus belangrijk eventuele gaten dicht te maken en deurborstels (rondom en onder deuren) te bevestigen. Ook is het belangrijk dat ratten niet aangetrokken worden door voedsel; verpak voedsel in goed afgesloten verpakkingen en maak regelmatig schoon. Zorg er buiten voor dat huishoudelijk afval in afgesloten bakken wordt bewaard en doe geen vlees op composthopen. Hang zo min mogelijk vetbollen op voor vogels, want hier komen ratten ook op af.

Bruine rat bestrijden

Er zijn tal van doe-het-zelfproducten te koop voor rattenbestrijding, maar voor ratten in woonruimten of aanhoudende rattenproblemen raden wij aan een bestrijdingsplan op te laten stellen door een professionele bestrijder.

kattenluikjeBrown rat can be frequently seen because of the cold

The cold weather last week forced the brown rat to inhabited areas. Rats that enter your come home, even if not directly in a residential area, can be a problem. Rats are omnivores and spread Salmonella and Weil’s disease. Rats in the garden also bring a risk, in particular in places with children or pets.

Rats can enter cat flapthe house in the following ways :

 • In the crawlspace through broken sewer pipes
 • Through holes in exterior walls
 • Through basements or meter boxes
 • Through cat flaps

How do you recognize a rat problem?

Rats are nocturnal and usually hide from people. The typical symptoms of a rat problem in the house are:

 • Scratching noises in walls or under floors as rats scurry around.
 • Droppings: The feces of rats are blunt, peanut or cigar-shaped and about 2 cm long.
 • Characteristic odor: rats leave a musk and¬†ammonia-like smell, which is particularly strong in small spaces such as under cupboards.
 • Damage: Rats teeth grow continuously and make them gnaw wood and plastic. Rats can even cause fires by chewing on electrical cords.
 • Ripped food packaging: rats will tear open food packages and leave teeth marks.
 • Nests: rats build nests in warm, sheltered places such as in the crawl space and use shredded material such as newspaper or fabric. Nests will often contain young rats.
 • Caves: In gardens, rats will dig burrows especially in compost heaps or under sheds. They also build nests under garden decking.

Keep brown rats at bay

The first line of defense against rats is to protect your home. Young rats can enter through holes smaller than 1cm. It is important to close any gaps and place door brushes (under and around doors). It is also important that rats are not attracted by food, pack food in tightly sealed containers and clean regularly. Make out that household waste is stored in closed containers and do not have meat on compost heaps. Minimize hanging fat globules for birds, because rats are attracted by these as well.

There are plenty of do-it-yourself products for sale for rat control, but with rats in living areas or persistent rat problems we recommend a control plan to be drawn up by a professional pest control company.

Ongedierte op de werkplek
Voorkom kleermotten in huis

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *